Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Årsmøte 25. mars 2019

Dato: 25.03.2019

Sted: Slemmestad Ungsomsskole


Innkalling til årsmøte i Nedre Buskerud krets.

 Det innkalles til årsmøte i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund

mandag 25.mars 2019 kl 18.30

Slemmestad ungdomsskole,

Skolebakken 7, 3470 Slemmestad (oppkjøring v/Rortunet kjøpesenter)

Registrering fra kl 18.00.

Speider og roversamling med bøllekurs fra kl 18.00

Representasjon i samsvar med forbundets lover.

Saksliste:

1        Konstituering

 • Godkjenning av forretningsorden
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer

1.4 Valg av referent

1.5 Valg av tellekorps

 • Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll

2  Godkjenning av sakslisten

Kretsstyret innstiller ”Sakslisten godkjennes”.

 3 Regnskap 2018.

Kretsstyret innstiller; «Regnskapet for 2018 godkjennes»

Regnskap og revisjonsberetning blir tilgjengelig to uker før årsmøtet.

4 Årsberetning 2018.

Kretsstyret innstiller; «Årsberetning for 2018 godkjennes»

Årsberetning 2018 blir tilgjengelig to uker før årsmøtet.

 Det skal velges;

 • Visekretsleder for 1 år
 • 2 Kretsstyremedlemmer 2år
 • 2 vararepresentanter til kretsstyret for 1år
 • Revisor 1år
 • 2 medlemmer til valgkomiteen
 • 1-2 medlemmer Roverombud
 • Småspeiderombud
 • Ledertrener (planlagt utdanningsløp)
 • Kretsbannerkomite for 2020 – Liergruppene

 Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig så fort den er klar.

6. Leikvinjar

Driftsstyret legger fram årsrapport og regnskap, orientering om bakgrunnen til forslaget om  forlenget driftsavtale.

Kretsstyret innstiller; «Årsrapport for Leikvinjar 2018 godkjennes»

Kretsstyret innstiller; «Regnskapet for Leikvinjar 2018 godkjennes»

Kretsstyret innstiller; «Driftsavtalen mellom Norges speiderforbund, Nedre Buskerud krets og Øvre Buskerud krets for Leikvinjar, forlenges til og med 30. juni 2020»

7 Kretsfusjon

Fusjonskomiteen orienterer om rapporten og innspill fra formøtet 7. mars

Kretsstyret innstiller: «Plan for sammenslåing av Nedre Buskerud Krets og Asker og Bærum Krets av Norges speiderforbund godkjennes»

8 Valg til ny krets

Kretsstyret innstiller «Kretstinget høsten 2019 blir ekstraordinært årsmøte for ny krets, med valg av nytt kretsstyre»

 9 Orienteringer;

 Sommerleir

kretsbannerkonkurranse

Småspeiderkonkurranse

 1. mai – flagging

 Gruppene oppfordres til å stille med speiderrepresentanter på årsmøtet

Sakspapirene legges tilgjengelige på kretsens hjemmeside; www.nedrebuskerud.no eller kontakt kretskontoret på epost; kretskontoret@nedrebuskerud.no  eller mobil 45141390.

Det skrives ikke ut saksdokumenter og regnskap til utdeling for årsmøtet.

Vel møtt!

 

Innkalling m/saksliste

Delegatliste

ÅrsberetningNedre Buskerud krets 2018

Årsregnskap 2018

Regnskap budsjett 2018

Noter og kommentarer til regnskapet

Revisjonsberetning NBK 2018

Valgkomiteens innstilling

Plan for sammenslåing AB/NBK

Forslag tidslinje AB/NBK

Årsberetning Leikvinjar 2018

Regnskap Leikvinjar 2018

Revisjonsberetning Leikvinjar 2018

Søknad forlenget drift av Leikvinjar

Speiderstyrets svar på søknad om forlenget drift av Leikvinjar